088 708 8888 info@shvgo.nl

Waarom schuldhulpverlening voor ondernemers?

U heeft problematische schulden en komt er zelf niet meer uit. Zoek tijdig hulp zodat u er weer bovenop komt. U staat er niet alleen voor! Maak direct een afspraak met ons voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Aan het eind van dit gesprek weet u waar u aan toe bent en wat voor u de beste oplossing is.

Wat betekent SHVGO voor u!

De Belastingdienst is gestart met het aanmanen en het beslag leggen bij ondernemers die een achterstand hebben in het terugbetalen van hun belastingschuld. SHVGO helpt u om tot een passende oplossing te komen.

> Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij streven ernaar om kwalitatieve, goede diensten aan onze klanten te leveren. Het kan echter gebeuren dat een klant om wat voor reden dan ook niet tevreden is over de kwaliteit van de door ons geleverde dienst. Dit kan te maken hebben met de ‘zakelijke dienstverlening’ die betrekking heeft op procedurele aspecten, zoals bereikbaarheid, informatieverstrekking of communicatie. Het kan ook betrekking hebben op bejegening of inhoudelijke aspecten aangaande het betreffende traject. Wij gaan dan graag met de klant in gesprek om te kijken hoe wij dit kunnen oplossen of verbeteren. Open en eerlijk. Om een klacht goed en adequaat te behandelen hebben wij de volgende klachtenprocedure opgesteld:

1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Intova en Partners B.V. (SHVGO is een onderdeel van Intova en Partners B.V.). Onder ‘tijdig’ wordt verstaan binnen 2 weken nadat de gebreken zijn geconstateerd of hadden kunnen worden geconstateerd.

2. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail aan Intova kenbaar gemaakt te worden via:

Intova en Partners B.V.
T.a.v. de heer R. Cornelissen
Celsiusweg 18-E
6662 PX Elst

óf per e-mail naar: ruud@intova.nl, met als onderwerp ‘Klacht’.

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Intova zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

3. Privacy

Een klacht zal door Intova altijd vertrouwelijk worden behandeld conform de AVG.

4. Bevestiging klacht

Intova zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

5. Onderzoek klacht

Intova verplicht zich nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn tot een goede klachtafhandeling te komen.

6. Reactie op het onderzoek

Intova zal binnen de gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.