088 708 8888 info@shvgo.nl

Waarom schuldhulpverlening voor ondernemers?

U heeft problematische schulden en komt er zelf niet meer uit. Zoek tijdig hulp zodat u er weer bovenop komt. U staat er niet alleen voor! Maak direct een afspraak met ons voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Aan het eind van dit gesprek weet u waar u aan toe bent en wat voor u de beste oplossing is.

Wat betekent SHVGO voor u!

De Belastingdienst is gestart met het aanmanen en het beslag leggen bij ondernemers die een achterstand hebben in het terugbetalen van hun belastingschuld. SHVGO helpt u om tot een passende oplossing te komen.

> Gedragscode SHVGO

Gedragscode SHVGO

Deze gedragscode gaat over de kwaliteit, inhoud en intentie van de dienstverlening van SHVGO (onderdeel van Intova en Partners B.V.)

Artikel 1.

SHVGO-medewerkers respecteren bij hun werkzaamheden altijd de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze gedragscode beschrijft binnen dat kader de uitgangspunten van schuldhulpverlening aan (ex-) ondernemers.

Artikel 2.

De gedragscode SHVGO:

a) omschrijft de uitgangspunten voor maximaal resultaat voor de dienstverlening aan ondernemers met problematische schulden;

b) heeft als doel de hulp- en dienstverlening herkenbaar transparant en toetsbaar te maken.

Artikel 3.

De honorering van SHVGO wordt individueel met de opdrachtgever afgestemd en overeengekomen. Het honorarium en alle andere voorwaarden c.q. condities worden/zijn vastgelegd in de opdracht tot dienstverlening en de daarbij behorende algemene voorwaarden van SHVGO. De start van de werkzaamheden door SHVGO gebeurt zodra de betaling van de opdrachtgever van het overeengekomen voorschotbedrag door SHVGO op haar IBAN-rekening is ontvangen.

Artikel 4.

De schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers is gebaseerd op een persoonlijk plan van aanpak. Resultaat van de dienstverlening is het creëren van schuldenrust, plan van aanpak en een zorgvuldige, efficiënte begeleiding.

Artikel 5.

Voor een schuldregeling voor ondernemers (saneringskrediet of schuldbemiddeling) geldt in principe een looptijd van maximaal 36 maanden. De 36 maanden gaan in op het moment van ondertekening van de schuldregelingsovereenkomst, tenzij hier in bijzondere situaties onderbouwd van afgeweken wordt. De looptijd kan worden verlengd tot maximaal 60 maanden, omdat de kaders van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen leidend zijn.

Artikel 6.

Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers heeft het doel om schulden op te lossen. Naast de mogelijkheid van betalingsregelingen en herfinanciering kan een bedrijfssaneringskrediet of een schuldbemiddeling (spaarsanering) worden ingezet.

Artikel 7. Een overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd in de volgende gevallen:
   
  • de schuldeisers gaan niet akkoord met een minnelijk voorstel (inclusief eventueel dwangakkoord);
  • een hulpvrager houdt zicht niet aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden;
  • de hulpvrager verhuist naar een andere gemeente, zolang er nog geen schuldregeling tot stand is gekomen;
  • de hulpvrager komt te overlijden.

Artikel 8.

Communicatie met schuldeisers heeft als doel om tijdig te informeren over de situatie van de hulpvrager, zodat de schuldeiser geen extra kosten maakt en de aanvrager geen extra schulden maakt of krijgt.

SHVGO communiceert op eigen initiatief met de schuldeisers. Die krijgen in ieder geval bericht op de volgende momenten:

  • na toelating van een hulpvrager tot de schuldhulpverlening op basis van de WGS;
  • indien overeengekomen periodiek tijdens de looptijd van een schuldhulpverleningstraject;
  • bij beëindiging van een schuldhulpverleningstraject.

Als schuldeisers niet binnen de gevraagde termijn reageren op een verzoek tot saldo-opgave kan SHVGO besluiten de vordering van die schuldeiser te schatten.

Artikel 9.

De gemeente waar de aanvrager woonachtig is of het door de gemeente ingeschakelde SHVGO is verplicht schuldregelingen te melden bij BKR in Tiel.

SHVGO mag persoonsgegevens van de aanvrager digitaal opslaan en die ook uitwisselen of bij derden opvragen als daar een wettelijke grondslag voor is. (Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wgs en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening.)